EMP-PARTNERS s.r.o.

účtovnícke služby v najvyššej kvalite - rýchlosť, odbornosť, rozumné ceny

Dane

Čo zahŕňa daňová agenda našej spoločnosti?

Naše služby v oblasti daňového poradenstva zahŕňanú najmä nasledovné oblasti:

•     Daň z príjmov
o    Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A (zamestnanci)
o    Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B
o    Daňové priznanie k dani z príjmov PO
o    Výpočet preddavkov na daň z príjmov

•     DPH
o    Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty na mesačnej, príp. kvartálnej periodicite
o    Súhrnný výkaz k DPH

•     Miestne dane
o    Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
o    Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
o    Výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel

•    Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej
     činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívy


Účtovníctvo  

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií


Podvojné účtovníctvo


•    Účtovný denník
•    Hlavná kniha
•    Evidenciu záväzkov a pohľadávok, saldokonto
•    Evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu
•    Evidenciu hmotného a nehmotného majetku
•    Evidencia peňažných prostriedkov v pokladni a na bankovom účte
•    Spracovanie účtovnej závierky vrátane inventarizácie saldokont
•    Vyhotovenie výkazov ziskov a strát, súvahy a poznámok k daňovému priznaniu
•    Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
•    Komplexná mzdovú agenda
•    Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom
     e-mailu.

•    Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
•    Archivácia dokladov, ďalšie úkony podľa konkrétnych požiadaviek klienta

Jednoduché účtovníctvo

•    Vedenie peňažného denníka
•    Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
•    Evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu
•    Evidenciu hmotného a nehmotného majetku
•    Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
•    Vedenie iných pomocných kníh
•    Spracovanie ročnej účtovnej závierky
•    Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
•    Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
•    Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
•    Archivácia dokladov, ďalšie úkony podľa konkrétnych požiadaviek klienta

 

Všetky doklady sú v zmysle príšlušných zákonov odosielané elektronicky na finančnmú správu, do sociálnej poisťovňe a do zdravotných poisťovní.